Opinia techniczna, ekspertyza budowlana i ekspertyza techniczna – czym one są?

0
506

Ekspertyza budowlana, ekspertyza techniczna oraz opinia techniczna są to dość istotne kwestie , które powinno się znać i rozróżniać w przypadku styczności z branżą budowlaną. Bardzo często są one mylone, ponieważ granice między powyższymi pojęciami nie zawsze są klarowne.  Niniejszy artykuł ma na celu rozchwianie wątpliwości.

Ekspertyza techniczna – ogólna charakterystyka

Ekspertyza techniczna to ocena stanu budynku, której wynik bazuje o badania i wyliczenia wytrzymałości elewacji, stropów, fundamentów, ścian, dachu oraz innych elementów konstrukcyjnych. Do jej obszaru zalicza się wszystkie procesy, jakie zachodzą w trakcie budowy lub użytku obiektu, a nawet inwentaryzacja uszkodzeń. Zawiera ona również wnioski, które są podstawą niezbędną do sformułowania dalszego postępowania. Przedmiotem ekspertyzy technicznej może być:

 • Weryfikacja, czy prace budowlane zostały ukończone zgodnie ze sztuką budowlaną,
 • Przebudowa czy dostosowanie budynku,
 • Analiza pęknięć fundamentów, ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych,
 • Weryfikacja słuszności roszczeń w trakcie postępowania sądowego,
 • Analiza powodów usterek, katastrof budowlanych czy awarii konstrukcyjnych.

Opinia techniczna – czym jest?

Opinia techniczna jest oceną stanu budynku, która jest przygotowywana w oparciu o dostępną dokumentację projektową i przeprowadzone oględziny.

Ekspertyza budowlana – ogólna charakterystyka

Ekspertyza budowlana jest oceną stanu technicznego budynku przygotowaną na podstawie badań oraz wyliczeń wytrzymałości danych elementów konstrukcji, wliczając w to fundamenty, stropy, ściany, dach, elewację itd. Szczegółowość i zakres ekspertyzy zależy przede wszystkim od potrzeb osoby, która zleciła jej wykonanie. Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego konstrukcji budynku powinna zawierać przede wszystkim:

 • Opis celu i przedmiotu ekspertyzy;
 • Opis badań i dokonanych odkrywek;
 • Opis sposobu posadowienia konstrukcji ścian, fundamentów, dachu, stropu;
 • Opis rozwiązań konstrukcyjnych obiektu i badanych elementów, materiały użyte do jego wykonania, wymiary itp.;
 • Dokumentację fotograficzną i rysunkową badanych elementów;
 • Obliczenia dopuszczalnych obciążeń konstrukcyjnych, takich jak ściany, fundamenty, stropy, belki, nadproża;
 • Szczegółowe wnioski z oględzin, które powinny zawierać m.in.: ocenę stanu instalacji, ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania bądź planowanej przebudowy, ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, osuszenia, wzmocnień i ocieplenia.